สมัครเข้าร่วมกิจกรรม WE RUN (สมัครเป็นกลุ่ม : ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป)

หัวหน้ากลุ่ม และหน้าที่รับผิดชอบ (Group Leader)
- เป็นตัวแทนโอนเงิน แจ้งโอน และตรวจสอบสถานะแทนสมาชิกกลุ่ม
- เป็นตัวแทนรับ Runner Pack

ชื่อ-สกุล หัวหน้ากลุ่ม
(For Thai People)

Name-Lastname
(English)
เบอร์โทรศัพท์
(Phone)
อีเมล์
(E-mail)
เพศ
(Gender)
วันเดือนปีเกิด
(Birthdate)
(อายุ - ปี / age years)
* กรุณากรอกตามจริงเนื่องจากต้องใช้แจ้งโอนเงิน (As shown on your ID/Passport)
ขนาดเสื้อ
(Costume Size)

ตารางขนาดเสื้อ/Size Chart
ประเภทการวิ่ง
(Run Type)
 
แบบแก้ว
(Cup type)

ภาพตัวอย่าง

 

วิธีการรับ Runner Pack
(Type of Runner Pack pick-up)


วิธีการชำระเงิน
(Payment Method) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าข้าพเจ้า มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครได้

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎ กติกาทุกข้อ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้า ทั้งก่อน และระหว่างแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์บันทึกการแข่งขัน และถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนืองจาก เหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอม ว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

This waiver and release statement certifies that I am medically fit to compete in the event and fully understand that I enter at my own risk. The organizers will not be held responsible for any injury, illness of loss, during or as a result of the event. Further, I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and film, and that the Committee is the sole owner of the copyright to those pictures and films.

I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to win, storm, rain, inclement seas or weather or other condition, my entry fee shall not be refundable.